JACOB  REYVAERTHEEM

Startpagina Ligging  Gebruiksvoorwaarden Activiteitenkalender Foto's

         

GEBRUIKSVOORWAARDEN

A. ALGEMENE REGELS

Art. 1 Parochiale werken afd. Lissewege verleent aan de vereniging/gebruiker het gebruiksrecht voor de zaal Jacob Reyvaertheem

Art. 2 De vereniging/gebruiker moet de lokalen en het meubilair als een goede huisvader behandelen. Alles moet in het werk gesteld worden om de lokalen en het meubilair

in hun oorspronkelijke staat te behouden.

Art. 3 De vereniging/gebruiker zorgt ervoor dat de lokalen en het meubilair met zorg worden behandeld. Fietsen horen niet thuis in de lokalen van het Reyvaertheem. Elke schade,

zowel deze aangericht door eigen leden als door derden, dient gemeld en vergoed te worden.

Art. 4 Parochiale werken afd. Lissewege kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen of beschadigingen aan het materiaal dat toebehoort aan de vereniging of bezoekers. Voor tentoonstellingen is het aangeraden een verzekering af te

sluiten voor eigen rekening

De burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden wordt door geen enkele polis van het

Reyvaertheem gedekt.

Art. 5 Elektriciteit afschakelen bij het verlaten van de zaal

Deuren en ramen dienen afgesloten te worden bij het verlaten van de zaal (het is aan te raden om de buitendeur in de keuken te ontsluiten tijdens de activiteit – niet vergeten

deze terug te sluiten bij verlaten van de zaal)

Nagaan of elke vorm van brand uitgesloten is

De toiletten moeten in ordentelijke staat achtergelaten worden

De vloer dient uitgeveegd te worden

Art. 6 Materiaal, eigendom van Reyvaertheem, mag de zaal niet verlaten.

Art. 7 Het in gereedheid brengen van de lokalen gebeurt in overleg met de verantwoordelijke

Art. 8 Het is niet toegestaan ramen, deuren, muren of plafonds te benagelen, te beplakken, te beschrijven of van enig hechtmiddel te voorzien. Een rail voor het ophangen van kaders en dergelijke en een meldingsbord is voorzien.

Art. 9 Wanneer een barbecuestel gebruikt wordt, dient een brandveilige zeil onder het barbecuestel gelegd te worden ( zeil is voorhanden in het heem)

Art.10 De vereniging/gebruiker verplicht er zich toe

* uitsluitend de aanwezige eindversterking + boxen te gebruiken (begrensd op 87 db)

* zich te voegen naar de voorschriften inzake gemeentelijke en provinciale taksen op

vermakelijkheden,

* het aanvragen van ‘ Het Spelen van Muziek of Het Inrichten van een evenement in

een openbare inrichting" aan de Dienst Leefmilieu van de Stad Brugge.

* het plaatselijk politiereglement na te leven oa betreffende GELUIDSHINDER,

* eventueel bijkomende Sabamrechten te betalen

!! DE NOODUITGANG VRIJ HOUDEN  !!

* na gebruik alle eigen materiaal te verwijderen

 

B. GEBRUIK VAN DE LOKALEN DOOR VERENIGINGEN

Het heem beschikt over twee lokalen nl. een kleine vergaderzaal voor max. 6 personen en een ontmoetingsruimte voor ca. 100 personen.

Per gebruik dient een vergoeding betaald te worden nl.

voor de kleine vergaderzaal: 

    * € 2,00 per activiteit en per halve dag voor plaatselijke verenigingen

    * € 5,00 per activiteit en per halve dag voor externe verenigingen

voor de ontmoetingsruimte: 

    * € 6,00 per activiteit en per dag voor de plaatselijke verenigingen

 

    * € 15,00 per activiteit en per dag voor externe verenigingen

* men dient zich te houden aan de algemene regels

* de drank wordt uitsluitend door de zaal geleverd; het bestuur van de vereniging die de zaal aanvraagt, is verantwoordelijk voor de verkoop van de drank.

Als enige uitzondering wordt er toegelaten dat  wijn en fruitsap bij recepties en wijn bij de maaltijd zelf mag geleverd worden, wel dient per geschonken fles een vergoeding betaald te worden van 3,00 € aan de kas van het Reyvaertheem.

* voor de koffietafel bij een Algemene Vergadering dient 0,50 € per ingeschreven deelnemer betaald te worden.

* de tafels en stoelen moeten na gebruik netjes afgeveegd worden

* vuilnisemmers ledigen in de daartoe voorziene stadsvuilniszakken

* gebruikte handdoeken dienen gewassen te worden

*  de zaal netjes uitvegen na ieder gebruik 

* gebruik van het bestek:

    - aan te vragen met vermelding van aantal

    - na gebruik worden de hoeveelheden gecontroleerd; het verschil wordt aangerekend aan de prijs van de dag

bij het niet houden aan deze voorwaarden zal de zaalverantwoordelijke een persoon aanstellen om alles terug in orde te stellen. De kosten voortspruitend uit een van de hierboven vermelde niet

nagekomen voorwaarden worden aangerekend aan de vereniging die in gebreke bleef

 

C. PRIVAAT GEBRUIK VAN DE LOKALEN (niet commercieel)

1. familie of vereniging van de parochie ιιnmalig gebruik van het heem

enkel ontmoetingsruimte: € 120,00 

+ keuken (klaarmaken van eten) € 15,00

+ gebruik vaatwasmachine € 15,00

+ gebruik beamer € 15,00/beamer

2. familie of vereniging niet van de parochie ιιnmalig gebruik van het heem

enkel ontmoetingsruimte: € 140,00 

+ keuken (klaarmaken van eten) € 15,00

+ gebruik vaatwasmachine € 15,00

+ gebruik beamer € 15,00/beamer

* drank mag door de huurder meegebracht worden

* een borg van 150 € dient vooraf betaald te worden (vόόr de aanvang van de activiteit)

* energiekosten: 

    kostprijs gas 2,00 €/m³

    kostprijs elektriciteit 1,00 €/kWh

    kostprijs water 12,00 €/m³

* vuilnis dient meegenomen te worden

* eigen handdoeken dienen meegebracht te worden

  de accommodatie na ieder gebruik netjes opkuisen 

bij niet opkuisen wordt €60,00 aangerekend.

* gebruik van bestek:

- aan te vragen met vermelding van hoeveelheden

- huurprijs bestek: 0,05 €/stuk

- na gebruik worden de hoeveelheden gecontroleerd, het verschil wordt aangerekend aan de prijs van de dag

 

Reservatie: aan te vragen bij Eric Cornille, Canadezenstraat 11 Lissewege – tel. 050/54 62 06

Sleutel te bekomen: bij Eric Cornille, Canadezenstraat 11

De vereniging/familie verbindt zich het huishoudelijk reglement van het Jacob Reyvaertheem na te leven en te doen eerbiedigen door zijn leden en door de bezoekers.

Deze overeenkomst is geldig tot wijziging van de gebruiksvoorwaarden